انجام ممیزی مراقبتی شرکت خطوط مخابرات ایران در سطح کشور

انجام ممیزی مراقبتی شرکت خطوط مخابرات ایران در سطح کشور